in other client

19 novembre 2020

Thơ Thái Bá Tân: NGỦ DẬY, XEM ĐẠI HỘI ĐẢNG, NGHĨ VẨN VƠ


Tiếng Việt thêm từ mới
Là Hoa Hậu Bán Diêm.
Người mua cái diêm ấy
Là quan lớn búa liềm.
Giật mình, thậm chí sợ,

Nghe bài Quốc Tế Ca.

Giờ có bao nhiêu nước

Hát nó, ngoài nước ta.

“Vùng lên, hãy phá bỏ…

Hỡi giai cấp công nông.

Vì tương lai tương sáng

Một thế giới đại đồng”…


Đã thế kỷ hăm mốt,

Thời hội nhập, toàn cầu

Còn “vùng lên”, “lật đổ”.

Ta đang đi về đâu?

*

Đại hội đảng hoành tráng,

Khí thế rất hào hùng.

Thế mà có đứa nói

Đại hội lần cuối cùng.

*

Muốn biết một đất nước

Có dân chủ hay không.

Hãy xem đất nước ấy

Có đối lập hay không.

Nước nào đối lập mạnh,

Ở đấy dân chủ cao.

Nước nào “nhất trí lớn”,

Thì chẳng có tẹo nào.

*

Ngẫu nhiên ư? Có thể.

Cũng có thể là không -

Nước nào nhiều màu đỏ,

Nước ấy lắm bất công.

Màu đỏ - màu cách mạng,

Bạo lực và chiến tranh

Mà người phải hứng chịu

Lại chính là dân lành.

*

“Phải sáng suốt lựa chọn

Người có đức có tài”.

Đúng lắm, nhưng xin hỏi:

Chọn từ đâu, chọn ai?

Là vì, trong danh sách

Được bầu chọn lần này

Toàn những khuôn mặt cũ,

Đầy tai tiếng lâu nay.

Không có khuôn mặt mới

Thì chọn ai, ngoài mình.

Đúng là một cách nói

“Sáng suốt” và “tài tình”.

*

Thường các bác cộng sản

Là ghét Mỹ nhất đời.

Nhưng chính họ, cộng sản,

Lại yêu Mỹ nhất đời.

Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc,

Trùm cộng sản trước đây,

Có một câu chân thật

Về nước Mỹ thế này:

“Thực tế là thực tế,

Được chứng mình từ lâu:

Nước nào bạn với Mỹ,

Nước ấy sẽ mạnh giàu”.

Sau câu nổi tiếng ấy,

Hắn sang Mỹ, và rồi

Chính hắn, trùm cộng sản

Đã đội mũ cao bồi.

*

Ông Lê-nin, ông Mác

Đã chết ở nước mình.

Nhưng hai ông vẫn sống

Với đảng ta quang vinh.

*

Thường những người cộng sản

Không hiểu Mac, Lê-nin.

Những người chống cộng sản

Rất hiểu Mac, Lê-nin.

*

Nếu ngẫu nhiên được chọn

Vào chức tổng bí thư,

Xin thề có trời đất,

Nhất định tôi khước từ.

Vì làm anh cộng sản

Không có gì hay ho.

Làm trùm của cộng sản

Lại càng không hay ho.

Tôi rất sợ cộng sản.

Sợ từ xưa đến nay.

Nhất là sợ nhân quả

Và nghiệp báo sau này.

*

Nói chung là rất nản.

Chỉ hy vọng mỏng manh

Thằng Tàu Cộng sụp đổ

Sẽ đỡ cho nước mình.

Mà nó sẽ sụp đổ.

Chắc không phải chờ lâu.

Vậy thì mong nó sụp.

Tiên sư cái thằng Tàu.

*
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t05g09Sx-6CBu1XIuOR-kouOG-6Ol-7Ox-6CBuOG-6OLT6Y6UXEu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5N9NttgNN9tS1118nFkiBIuFokFqn8sdSU66a1XiVBT6FnokikUuouinSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nXnBVUCFC8s6oSkCndSY6UXivFuUXBnuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ki7BuQ8s6oS3y3MtpS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t09t0g8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XTFXsu8WiSdXYksuBSUXk7VauTSTdCVqXuiS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSIuun
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t0MN90SG-1XiqOTFuoknCFuOuPksCYknX6iO8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSx-k1quFV5NN8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnkUSG-FiVG-dVZ-didVf-88uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5tMNMtpt3ttS1118nFkiBIuFokFqn8s6o8nFSXBokikUuouinSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSnTVBkoVB6iVW6XVi6VYCsVikiUVnkoVWkiVd6kVCiUVQCVWkiVoXidVaCVYXsdSFS3y99yyNt8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5N5M0tt39NNS1118nFkiBIuFokFqn8auSjVs6ksduaSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t0gtg5SA-XiUuFXuOG-Fkii7Ol-kBnCFjknu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5tMNMMNM0MyS1118nFkiBIuFokFqn8auSXBokikUuouinSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t0pNMySWdFXPIduFP6unUFd8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=UXkd6XndCnFkiU8jY6UBT6n8s6oSMNt9SNMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=UXkd6XndCnFkiU8jY6UBT6n8s6oSMNt9SNgS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118ndXBkW8s6oSuFF6F9N9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=kW8kW98sYCjSWSBfSSYXquu8WXau6SBS5kc-H-DtR-H-v-1D
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=kW8kW98sYCjSWSBfSSn1XnnuF8s6oSXokXY6iauQSBnknCBSt35N9pgpyNgpp5pM95gHBwMN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PB8UkE68BTksuSXiauQ8TdTHPBwWuF7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=B6iVnFCiU8jY6UBT6n8s6oSMNtNSN9SiUC7uiVndXuiVndCVWkiVd6sVWXunViko8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PB8UkE68BTksuSXiauQ8TdTHPBwkW9bkaWuFnXBuouinb
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PB8UkE68BTksuSXiauQ8TdTHPBwkW9bkaWuFnXBuouinb
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PB8UkE68BTksuSXiauQ8TdTHPBwWuF7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=kW8kW98sYCjSsksFXT8ikqkakBdX8T1SLH-98CB8PTU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=B6iVnFCiU8jY6UBT6n8s6oSMNtNSN9SnkVn7VWCVd6kiUVsdC6iU8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSFCSWXau6BSPkokXski8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=d6o6g8jY6U8PTS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NMNgN0tpMyS1118nFkiBIuFokFqn8knSqYVBT6FnBjkBuSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSZ-knuU66FXkft3gt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSM0ffjY6iau8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSM33ffB1kYY618dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=q7kFkjunBCiXPXuF68iunSnkUShO-0hp8-hD3hO-ghp9hp8-hO-9hDphpV-hO-yh5yhDyhO-5hLthpD
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSM33tffn67B8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jk6o6X8s6oSo7VYkoVsksdVik6VauVnCVWuVnFC6sVWCVqdXVBXuCVndkidVnCViUkVWkVnFCiUVrC6sSFS3y0tppgt8uTX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2TnVjF8Iksuj66q8s6oSY6skYSYXBnBSt5303309y0MtMt0S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IF81XqXTuaXk86FUS1XqXSR-knhR-3hLpU6FXufD6iOkFnXsYuOuiOT6FnCUkXB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=UXkd6XndCnFkiU8jY6UBT6n8s6oSMNt9SNtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSM3NtffjXUJaXsq8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t0t9N3SK-kTkiO4-k7OH-Xau6ON38dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8kW98Q7ES
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FnkYVT6quo6i8s6oS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2d6nVQQQo6WXuB8s6oSduSWXau6BVQQQSt33NMp3pSLoknuCFVkBXkiVnuuiVUIVjY61P6jVV-6ibkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8o7nCjuB8Q7E
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=B6iVnFCiU8jY6UBT6n8s6oSMNtNSNMSQkVd6XVWXunViko8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118ndXBkW8s6oSuFF6F9N9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118ndXBkW8s6oSuFF6F9N9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=B6iVnFCiU8jY6UBT6n8s6oSMNtNSNMSQkVd6XVWXunVikoVdXuiVik7VYk7Vsd6iUVkX8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t5N5yySDCBn7OLBXkiOkoknuCFOjkjuOUunBOsFukoTXua8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NMtgMMNpN9S1118nFkiBIuFokFqn8s6o8nFSTF6uYuWuiVUuBnk6VauBT6FnXWkVYakSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=B6iVnFCiU8jY6UBT6n8s6oSMNtNSNMSiUC7uiVrC7VkXVWkiVuVi6VYu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSM3ttffBnuTJIkinkB78dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=PTU9CB8iun
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t5p30MSV-6oXiknXiUOS-Z-OjkjuBOnukBuOY6BuFBOnXi7OaXsq8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nd8kW98Q7ESWSBfSSQWXau6B5558s6oSWXau6gN5NS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=Uj8ikqkakBdX8T1STXs8TdTHX8XoUCF8s6oSf-v-WR-toG-8PTU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2j8dknuik8iu8PTSG-LVDO-pShO-0h58-hpNhO-9hDO-hpDS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2111876CnCju8s6oSuojuaSb-R-7FK-G-oS-Tf-w-HFuYwNbFuYknuawNbdXauXiI6BwtbXWOY6kaOT6YXs7w3bo6auBnjFkiaXiUwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t5t9gtSK-e-x-f-f-m-4-e-e-V-A-S-R-Z-ODCBn7OJ-6sqODkjuOK-uBBXuOA-uu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NMt0tgtMypS1118nFkiBIuFokFqn8TYSuauiVBT6FnBVUF6CTSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSM53NtffU6EkakJXinuFik8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2TnVjF8Iksuj66q8s6oSY6skYSYXBnBSt5303309y0MtMt0S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t5yN5t8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2akiYkojk6Wi8jY6UBT6n8s6oSMNtMSNtSU6TVQk7Vnd6i8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSM5MffsdCjj78dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XTFXsu8WiSQXk6oXSauiSj6iUVauiVnF6iS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XTFXsu8WiSaXuBuYSrCkiVk6VnFuVuoSk6S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NMNyN3ypt9S1118nFkiBIuFokFqn8sdSF6U6iVBT6FnokikUuouinVUojdVkoTVs6VqUSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XTFXsu8WiSTd6iUViUCSikoSnCVrCkiVk6S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XTFXsu8WiSaC7VnkiSTd6iUViUCSnCVrCkiVk6S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t5ytM3St5H-J-ODCBn7OG-uuiO2-nks7ODY66oOl-6kiBOv-XndOG-dXsqOR-6sq8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSM5tffoCBsCYkF8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NMNpNpN399S1118nFkiBIuFokFqn8uBSqYVBT6FnBjkBuSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t5ytttSx-6Fi7ODFCiunnuOO-YO2-n6FoOA-6WuBOG-6O2-CsqOR-6sq8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC8ki7BuQ8s6oS3MyNMtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2akiYkojk6Wi8jY6UBT6n8s6oSMNMtSN3SsdCkVnkoVsdCsVnd6VkX8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSM90ffIXBnXiU8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t90p5NSBkIkakO0yy58dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=UXkd6XndCnFkiU8jY6UBT6n8s6oSMNtMSN0Sd6VsdXVoXid8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t90t39Sx-6CBu1XIuOB1kTTXiU8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSM933ffnFXjjXiU8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NMM0t3tgNNS1118nFkiBIuFokFqn8sdSkYTkBYkiVqk7kjCikFSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Cq81XqXTuaXk86FUS1XqXSMNNg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=B6iVnFCiU8jY6UBT6n8s6oSMNtNSNgSiUC7uiVndXuiVndCVnFC7uiViUki8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t90t3MS2-YCnO4-XWuBO2-CTuFO2-Y6TT7ODY61P6j8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSM9ffXinuFFksXkY8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=B6iVnFCiU8jY6UBT6n8s6oSMNtNSNpSB6iVnFCiUVndXVskVnunVnFCiUVndC8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t9553gSDCBn7OJ-kisdO4-XFYOZ-uYY7OO-FXqB6iO8-CsqXiU8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NMt5ty3y39S1118nFkiBIuFokFqn8auSkYTkBYkiVqk7kjCikFSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NMt5ty3y39S1118nFkiBIuFokFqn8auSkYTkBYkiVqk7kjCikFSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSM9gffdkiaP6j8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NMMyNNtpM5S1118nFkiBIuFokFqn8s6o8nFSkYTkBYkiVqk7kjCikFSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118aoo8s68PTSo6i6SaWaSVSaunkXYSwSsXawdONMtiTBMM9S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kBsXX8PTSkFsdXWuSn6TSMNNpN0S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t95Ny3SK-Z-8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSM9tffBrCXFnXiU8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XTFXsu8WiSnkoVd6CBuSTd6iUViUCSnCVrCkiVk6S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5N9NtM3ypN9S1118nFkiBIuFokFqn8knSuauiVBT6FnBVUF6CTSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t9N50ySO-XiOaXsquFOD6YEuiOXiOXdFuFO1kFouiO8-6nEuOBTFXnEn8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NMt9Nt9gNtS1118nFkiBIuFokFqn8auSuBBuYVBT6FnBVokikUuouinSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XTFXsu8WiSsFkWuiSkoVndkidVdXVIXSFkaX6S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XTFXsu8WiSUXkVjkiSBkikq7VBiqVMtNtdUS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Ua81XqXTuaXk86FUS1XqXSV-XhR-3hDpsksdaOe-YauijCFU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t9N5y5Sl-7V-XFn7x-6jj7OVOR-CFW7OnuuiO1XndOjXUOiknCFkYOj66jB8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nXnBVUCFC8s6oSkCndSY6UXivFuUXBnuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=UXkd6XndCnFkiU8jY6UBT6n8s6oSMNtMSNgS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NMt5NNNyN3S1118nFkiBIuFokFqn8s6o8nFSuBBuYVBT6FnBVokikUuouinSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSMMffUkiUjkiU8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t9gN30SG-dXssOnuiiXBOnuuiOLoXYXkOe-i7QOUunBOBuFWuaOB6ou8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NMt0tgtMypS1118nFkiBIuFokFqn8TYSuauiVBT6FnBVUF6CTSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=UXkd6XndCnFkiU8jY6UBT6n8s6oSMNtMSNpS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5N9NtMt9MMMS1118nFkiBIuFokFqn8auSU66a1XiVBT6FnokikUuouinSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t9p3N9SK-kTkiuBuO1XIuOB1kTOXiOd6nOBTFXiUBOS-isuiB6Fua8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=B6iVnFCiU8jY6UBT6n8s6oSMNtNSNpSnFkiVjXidVikoVF6juFnVUknuB8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t9pp93SBkIkakO05Bag0aaBB8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8kW98Q7ES
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSMMtffjXqXiX8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0t9tyMpSBkIkakO090yaBu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ki7BuQ8s6oS3M9MtgS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2TY81XqXTuaXk86FUS1XqXSx-XBn6FXkOc-FkiC
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSMN00ttffkBXki8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0tg0ytNSA-knXikBOYuBjXkikBOI6YYkia68dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ki7BuQ8s6oSM9yytgS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSTu6TYuSFakaXSMNtNN5MN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XTFXsu8WiSUXkVjkiSBkikq7VBiqVMNMdU1S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XBiX86FUS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSCqST6FiBnkFSJ-ksduYJ2-nkFF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSMN039tffsCoBd6n8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0tggM03S2-O-R-e-f-V-OA-c-8-O-O2-O-z-OVOLFXkBOb-Yk7UF6CiaOb-kFn8Oc-c-8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSMN03gtffT6W8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NMtgNNMyyyS1118nFkiBIuFokFqn8TYSPkiVd6UYXiUuFVuVCVSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSMN03ttffTCjYXs8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSMN059tffs6oTXYknX6i8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NMMNtyt33pS1118nFkiBIuFokFqn8uBSPkiVd6UYXiUuFVuVCVSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSTu6TYuSFakaXSMNtMNgNM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSMN09NtffXinuFFksXkY8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0ttMyp3S2-qXii7OA-knXi6O8-CsqOD678dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=UXkd6XndCnFkiU8jY6UBT6n8s6oSMNtMSNySY6XVi6XVkCVUXkVd6XVndCVnFkiUUXkVd6XVndC8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NgMpNNt3M3S1118nFkiBIuFokFqn8TnSPkiVd6UYXiUuFVuVCVSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0ty093MSx-6nOG-dkXOn1XiqOU6nOjkiUuaOXiOnduOkBB8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NMt3tpyttNS1118nFkiBIuFokFqn8XnSPkiVd6UYXiUuFVuVCVSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuw3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2n6UunnuF8s6oSYXSt3ypMypvs03yMg53
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSMN0y9tffkoknuCF8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0ty33pp8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduS0ty53ttSBduokYu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=skosko8ssS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSTu6TYuSFakaXSMNttNpMM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XTFXsu8WiSUXkVjkiSBdCFuVCUQVpVXXS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Ed81XqXTuaXk86FUS1XqXShO-phLV-h58-hO-yhL9hLLhO-0hLV-hL0hO-yhD5hpV-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSduSWXau6BSMNNtffIunXBd8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XTFXsu8WiSUXkVjkiSkqUV1oB9NVoXiXS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2akirC7uiWi8jY6UBT6n8s6oSMNMNSttSnd6VndkXVjkVnkiViUCVak7VQuoVkXVd6XVkiU8dnoY