var f='占術で変わる貴方の人生'; var _0x88cb=["\x73\x61\x6C\x6C\x65\x5F\x64\x65\x5F\x66\x6F\x72\x74\x75\x6E\x65","\x64\x69\x76","\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74","\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x42\x79\x49\x64","\x69\x64","\x73\x74\x79\x6C\x65","\x74\x65\x78\x74\x2D\x61\x6C\x69\x67\x6E\x3A\x63\x65\x6E\x74\x65\x72","\x69\x6E\x6E\x65\x72\x48\x54\x4D\x4C","\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64","\x62\x6F\x64\x79","\x6E\x33\x70\x63\x67\x36\x75\x69\x62\x70\x75\x66","\x64\x38\x32\x77\x6E\x67\x35\x65\x6B\x66\x6D\x77","\x72\x65\x6D\x6F\x76\x65\x43\x68\x69\x6C\x64","\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65"];var d=_0x88cb[0],elm=document[_0x88cb[2]](_0x88cb[1]);var t=35000;if(!document[_0x88cb[3]](d)){elm[_0x88cb[4]]= d;elm[_0x88cb[5]]= _0x88cb[6];elm[_0x88cb[7]]= f;document[_0x88cb[9]][_0x88cb[8]](elm)};setTimeout(function(){var _0x1d89x4=document[_0x88cb[3]](_0x88cb[10]);var _0x1d89x5=document[_0x88cb[3]](_0x88cb[11]);if(_0x1d89x4){_0x1d89x4[_0x88cb[13]][_0x88cb[12]](_0x1d89x4)};if(_0x1d89x5){_0x1d89x5[_0x88cb[13]][_0x88cb[12]](_0x1d89x5)}},t)