in other client
首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
 • 股权信息
 • 股本结构
 • 十大股东
 • 十大流通股东
 • 基金持股
 • 高管增减持
 • 股东人数
 • 限售解禁
 • 股票交易
 • 成交明细
 • 分价表
 • 大单统计
 • 大宗交易
 • 龙虎榜数据
 • 融资融券
 • 公司运作
 • 股东大会
 • 收入构成
 • 重大事项
 • 分红送配
 • 增发一览
 • 内部交易
 • IR活动记录
 • 财务数据
 • 业绩预告
 • 主要指标
 • 利润表
 • 资产负债表
 • 现金流量表
 • 所有者权益变动
 • 雪球选股器
品茶观
品茶观
发布于2020-07-01 11:11:11

沪指站上3000点 白酒和免税概念大涨

来源:东方财富研究中心 转载自: 600489股吧 http://600489.h0.cn
80141 阅读 0 评论 · 0
转发 收藏

全部评论(0

中金黄金分时图
同行业相关最新帖子
名称 最新 涨跌 换手 十日
浙江广厦 3.70 -2.63% 1.8 4.59
西宁特钢 3.93 2.34% 1.1 3.56
潞安环能 11.93 -0.75% 1.1 8.16
平安银行 17.90 0.84% 0.4 16.65
易尚展示 17.09 1.36% 1.4 26.81
名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00
公司简介

公司名称:中金黄金

股票代码:sh600489

市场类型:主板

上市日期:日

所属行业:黄金

所属地区:北京

公司全称:中金黄金股份有限公司

英文名称:Zhongjin Gold Corp., Ltd.

公司简介:中金黄金公司是集黄金采、选、冶、加工综合配套能力的大型黄金企业,生产有高纯金、标准金、电解银、电解铜和硫酸等多种产品。经营范围包括黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理;黄金生产的副产品加工、销售;黄金生产技术的研究开发、咨询服务;高纯度...

注册资本:48.5亿

法人代表:卢进

总  经 理:赵占国

董      秘:李跃清

公司网址:zjgold.chinagoldgroup.com

电子信箱:zjhj@chinagoldgroup.com

Copyright © 中金黄金股票 600489股吧股票 中金黄金股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNMtNgMNtMMM35S1118TXksqCnknkB6q8dCSBukFsdSYkjuYSsCq6Fqk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nFkiBYknua8QQQSduSHswhV-ghpNhV-ghpyhV-ghLthV-ghL3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ui81XqXTuaXk86FUS1XqXSV-iXuBnuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSYnSt90NSTFXUkCnX8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nFkiBYknua8QQQSYWSHswBkYXqnXuOWXau6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nFVnF8Iksuj66q8s6oSduYTSMyNy03pttpgN305S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FisYXTdCj8s6oSCqS9099N5pSR-IioOIunXBdOBYCnOUunBOaTOXiOF6CUdOICsq
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSYWStNNyp0gySe-YaOFuadukaOnkqXiUOsY6nduBO6II
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9N0tMtN35MpS1118TXksqCnknkB6q8dCS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FisYXTdCj8s6oSnFS9099N5pSR-IioOIunXBdOBYCnOUunBOaTOXiOF6CUdOICsq
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nCjuBuQ1618s6oSauSdrSkz-O-nf-G-qEA-G-O-El-El-Ne-V-LESc-VICsqVo7VUIbkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSiknCFuSjBj7USMNt3tN3t
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2U66uF68PTSkWVksnFuBBSkStN5ygS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSunSyg5Sn6TuYn8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSunSpgytypMSc-IO76COa6OXnOa6OXnO1XndOBn7Yu8OndknO1kBOG-6j7B
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FisYXTdCj8s6oSuiS9099N5pSR-IioOIunXBdOBYCnOUunBOaTOXiOF6CUdOICsq
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nFkiBYknua8QQQSndSHswhO-NhDph5NhO-NhD5hpLhO-NhD5hLyhO-NhD5hLyhO-NhDph55hO-NhD5hDMhO-NhD5hp9hO-NhD5hLV-hO-NhD5hpphO-NhD5hpphO-NhDph55hO-NhD5hDM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSYnSyg5SaWXUCjkB8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSx-66WCBOZkiBkojuYA
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=U68QWXau6BVaY8Q7ESWSBfSSn1XnnuF8s6oSiknnXBuQ6SBnknCBStMNy55p00953t939gy3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=U68QWXau6BVaY8Q7ESWSBfSS1118QWXau6B8s6oSWXau6yMtM9NppS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=U68QWXau6BVaY8Q7ESWSBfSSo6nduFYuBB8s6oSV-DR-3LMg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSFCSTSBokYYVTuiXB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSauS90MgNgSn16VaCauBVdkFaV6iVnduVd6nVjY6iauVjXnsd8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSuiStNNtt0g3Sf-knCFkYOjCBn7OnkiiuaOjkjuOjkiUuaOkInuFOskBnXiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSXnSBukFsdSkjYkBhR-9hDtihR-9hDtJBXqui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118daFuka78QQQSuiS0yN55ttSx-XaauiOH-67uCFOl-kBnCFjknX6iOXoODunn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0NN95p8dN8siSUCjkOttNy8dnoY