in other client
首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
 • 股权信息
 • 股本结构
 • 十大股东
 • 十大流通股东
 • 基金持股
 • 高管增减持
 • 股东人数
 • 限售解禁
 • 股票交易
 • 成交明细
 • 分价表
 • 大单统计
 • 大宗交易
 • 龙虎榜数据
 • 融资融券
 • 公司运作
 • 股东大会
 • 收入构成
 • 重大事项
 • 分红送配
 • 增发一览
 • 内部交易
 • IR活动记录
 • 财务数据
 • 业绩预告
 • 主要指标
 • 利润表
 • 资产负债表
 • 现金流量表
 • 所有者权益变动
 • 雪球选股器
股风清
股风清
发布于2021-05-25 17:11:59

希望大盘明天不要再飙,如果继续大涨,号百几乎铁定继续装死,去年七月我是持了几天,

希望大盘明天不要再飙,如果继续大涨,号百几乎铁定继续装死,去年七月我是持了几天,后来冲高赶紧跑了 转载自: 600640股吧 http://600640.h0.cn
847 阅读 0 评论 · 0
转发 收藏

全部评论(0

号百控股分时图
同行业相关最新帖子
名称 最新 涨跌 换手 十日
中金黄金 8.15 0.99% 0.6 8.25
中南传媒 8.35 -0.83% 0.2 11.82
平安银行 18.10 1.97% 0.3 16.55
深大通 9.69 0.62% 0.3 12.58
瀛通通讯 12.00 1.78% 0.3 33.01
中光防雷 10.34 5.40% 1.8 12.22
名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00
公司简介

公司名称:号百控股

股票代码:sh600640

市场类型:主板

上市日期:日

所属行业:影视音像

所属地区:上海

公司全称:号百控股股份有限公司

英文名称:Besttone Holding Co.,Ltd

公司简介:号百控股公司是中国电信旗下上市公司,是中国电信旗下统一的互联网文娱业务平台,拥有国有企业的定位优势、中国电信的资源优势和天翼生态的战略优势,通过打造手机和电视融合、内容和流量融合和ToB和ToC融合的泛娱乐休闲生态体系,实现自身业务的枝繁叶茂。公司...

注册资本:8亿

法人代表:李安民

总  经 理:陈之超

董      秘:魏朝晖

公司网址:www.besttoneh.com

电子信箱:02162762171@189.cn

Copyright © 号百控股股票 600640股吧股票 号百控股股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFSWSfSSIkikn8ouiS33N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSEuiBqSMNt5tNM3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFSWSfSST6Fi6Y6oqk8s6oS3p99VsdXBn77VkikY8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFSWSfSS1118ndXBkW8s6oSWXau6S3pp5N3S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFSWSBfSSnikIYXQ8s6oSjY6iauVT6FiS2-kiaFkVf-tySWXau69NpM93
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSnFkXiSBiinaSMNtNNtN3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=QQQBdkou8s6oSjUSHswhV-NhD5hV-NhDghV-th53hV-NhDR-hV-NhD5hV-th5MhV-NhDyhV-NhDDhV-NhDV-hV-NhD5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSaXkYusnS7qXsdSMNN5tMMt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSs6inuinShO-3h5th59hO-3h5thpthO-3h5thpL
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSsCYnCFuSBUodBSMNt3NMMg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=jkqCIC8PTS1TVs6inuinSCTY6kaBSMNMNSNySFBB08dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BF8XMX8PTSUunSUun8TdT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSsCYnCFuSBqioPSMNMNNpNy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSnFSBi6FnVndknVsCoVttS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSs6oTCnuFSaiTBFSMNtMtMty
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=uB8i7CC8XiI6SWSfSSo6nduFYuBB8s6oSLpD03LR-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=uB8i7CC8XiI6SWSfSSo6nduFYuBB8s6oS0LMO-0tL
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nF81XqXTuaXk86FUS1XqXS2-uFWuFOG-kiXYYX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FisYXTdCj8s6oSnFSTSd7Ti6nXEua
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXS8-FCn6OR-dko6FF6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBYSTFBnX8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FisYXTdCj8s6oSuiSTSIXFBnJkikY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=PT8dkoun6FX8T1S238saiQBkYn7p8s6of5N5tSySsSMSysM5j5s0VINMtV9jtkVjytNVujs09gIjupI58PTUSs66qXuESG-oT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXSDv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=uB8i7CC8XiI6SWSfSSo6nduFYuBB8s6oSV-t30tMV-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2sF8YXiquaXi8s6oS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSsCYnCFuSauiq6SMNtgNt3N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=uB8i7CC8XiI6SWSfSSo6nduFYuBB8s6oSy0R-yMLt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXSMNNy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSiknCFuSBPqiFSMNtMNtt9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nuuiQQQtp8s6oSauSiXsduS8-XFBnG-XouSjunnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXSLYkBkB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSYnST6FiBnkFSG-6F7JA-kiu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSduSTSB6iak
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FisYXTdCj8s6oSuiSTSn7FuYYB1kUUuaCT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSiknCFuS7suEPSMNtNN0Ng
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSnFkXiSBiinaSMNtpNtMg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IF81XqXTuaXk86FUS1XqXSO-aUkFOw-CXiunvsXnuOFuIVt9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uPPu81ujYX68PTSs6inuinSi6nXsu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0N3Ntp8dN8siSi6nXsu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSaXkYusnSnUFUPSMNtytttt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9N9t5tg9yM0S1118TXksqCnknkB6q8dCSMNttOtMOtpOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=n1XnnuF8MWXa8Q7ESWSfSSIkikn8ouiStNNSVVVVS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXSLinXUWkOXFODkFjCak
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSkskauoXsSCU6q6SMNMNNMNt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uPPu81ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSuqBs7SMNttN5t9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FisYXTdCj8s6oSuiSTSBn6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSsCYnCFuSBBXdoSMNMNNpMg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0NN09N8dN8siSUCjkO3yM8dnoY