in other client
首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
 • 股权信息
 • 股本结构
 • 十大股东
 • 十大流通股东
 • 基金持股
 • 高管增减持
 • 股东人数
 • 限售解禁
 • 股票交易
 • 成交明细
 • 分价表
 • 大单统计
 • 大宗交易
 • 龙虎榜数据
 • 融资融券
 • 公司运作
 • 股东大会
 • 收入构成
 • 重大事项
 • 分红送配
 • 增发一览
 • 内部交易
 • IR活动记录
 • 财务数据
 • 业绩预告
 • 主要指标
 • 利润表
 • 资产负债表
 • 现金流量表
 • 所有者权益变动
 • 雪球选股器
股票天
股票天
发布于2021-05-24 13:54:42

公司今年小目标

42亿负债到期,能按期还上,不发生违约。

这可是你们公司的审计机构,立信会计师事务所审计报告里明确写明白的到期债务,杨董,你千万别跑。

转载自: 600635股吧 http://600635.h0.cn
1297 阅读 0 评论 · 0
转发 收藏

全部评论(0

大众公用分时图
同行业相关最新帖子
名称 最新 涨跌 换手 十日
包钢股份 2.67 9.88% 6.2 2.03
江苏阳光 2.02 0.50% 0.2 2.24
宏达矿业 15.86 -0.25% 0.4 3.89
绿地控股 4.36 0.00% 0.2 6.62
恒基达鑫 6.08 0.50% 5.3 6.39
国盛金控 9.76 -0.91% 2.1 12.00
名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00
公司简介

公司名称:大众公用

股票代码:sh600635

市场类型:主板

上市日期:日

所属行业:供气供热

所属地区:上海

公司全称:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

英文名称:Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Co.,Ltd

公司简介:大众公用公司主要从事发展城市燃气产业、城市交通产业、市政环境产业等城市公用事业基础设施产业。燃气产业是公司大力发展的核心产业,控股企业上海大众燃气有限公司是一家集燃气输配、销售和服务于一体的大型城市燃气运营企业。交通产业为“大众公用”的优势产业,该...

注册资本:29.5亿

法人代表:杨国平

总  经 理:梁嘉玮

董      秘:金波

公司网址:www.dzug.cn

电子信箱:master@dzug.cn

Copyright © 大众公用股票 600635股吧股票 大众公用股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2j8dknuik8iu8PTSc-nXBkiU6ShO-3h5MhDV-hO-3h53hpyhO-3h53h55hO-3h5MhL0hO-3h5MhLghO-3h5MhLMSFuIuFuisuS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=aM5BgqjUFB0dMI8sY6CaIF6in8iunSHUjqBawpM3ttp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kBq8IoS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFSWSfSSUXUT6Fi68TF6SWSM53Ng5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSauSpgp3N9pS2-skFuaOWXFUXiOUXWuBOCTOIFuu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSYWSpgp3N9pS2-skFuaOWXFUXiOUXWuBOCTOIFuu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118TXinuFuBn8auSm-W6iiuO-FICFndS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kPkFknW8UuSkFnXsYuSyy530
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=jXUBuQ8nWSCqSHswhV-NhD8-hV-NhDO-hV-NhDghV-NhDNhV-NhD9hV-th53
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2iY81XqXTuaXk86FUS1XqXSx-uYBXiqX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nuuiQQQtp8s6oSWXSiXsduS8-Cii7SjunnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSTnSBukFsdSqhR-9hDtBkJj67YCJYuEjX7ui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nuuiQQQtp8s6oSPkSiXsduS8-Cii7SjunnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9N0t5MNMNy5S1118TXksqCnknkB6q8dCSMNt3ON9ONMOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSnFSpN0p9ttSXiaXkiO6FUkBoOjY61P6jOnXUdnOdkiaP6jOFCjjXiUOIXiUuFXiUOBrCXFnOBqXii7OTCBB7YXsqXiUOFXaXiUOa6UU7Bn7YuOuj6i7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=jXUBuQ8nWSFCSHswhV-th5thV-NhDghV-NhDNhV-NhD9hV-NhD5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2QiQQQ8F6sqBS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FiUXWu8ouSunSISBkFuuSTkUuSM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSsCYnCFuSFqj7USMNtttMMp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2aknk8jiI8IFSIFSt0t9pg5tST6YuOuoTY6XOIFkisuS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9N9tpNt9ty0S1118TXksqCnknkB6q8dCSMNNpONtO3tOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXSb-XYkqkXi7B
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSx-kiBOf-hR-3hDyooXq
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nFVnF8Iksuj66q8s6oSduYTSt0M39g999Mty3ttS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BuQWXau6da8TF6SXnSnCjuSBuQ3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSduSpN0p9ttSXiaXkiO6FUkBoOjY61P6jOnXUdnOdkiaP6jOFCjjXiUOIXiUuFXiUOBrCXFnOBqXii7OTCBB7YXsqXiUOFXaXiUOa6UU7Bn7YuOuj6i7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSDkFn6Y6ou6OJ-kBnFuYYX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=kYYBuQdCj8s6oST6FiBnkFSR-kTFXJLiauFB6i
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IF81XqXTuaXk86FUS1XqXSb-k7Bki
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSp3ySa6UU78dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSYnStNytNNpSx-V-OVOb-6Fib-F6BOx-6Fi7OUXFYO1kquBOCTOduFOokiOn6OUun
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSHBukFsdwYuQXJYCik
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=IkTT6Fi8ouSiYSTSTkqX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSt5t0STkin7d6Bu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSnFkXiSBdioFSMNtNNptM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSttyySIksXkY8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiS9gMSndkX8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSpt9SjXUnXn8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nCjuBuQ1618s6oSdrSkz-O-nf-G-qEA-G-O-El-El-Ne-V-LESc-VICsqVo7VUIbkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118skBdWXau6nCju8s6oSunSgtgSjY6ia8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0NN03g8dN8siS7kijk6O5935M8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nCjuBuQ1618s6oSYnSdrSkz-O-nf-G-qEA-G-O-El-El-Ne-V-LESc-VICsqVo7VUIbkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSt599Sa6YY8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSF6StNytNNpSx-V-OVOb-6Fib-F6BOx-6Fi7OUXFYO1kquBOCTOduFOokiOn6OUun
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiS5pgSjCqqkqu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2aknk8jiI8IFSIFSt0t9pg5tST6YuOuoTY6XOIFkisuS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSt3NMSBCsqXiU8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nCjuBuQ1618s6oSunSdrVjkBuSkz-O-nf-G-qEA-G-m-Ql-UwwSoXiXBuuYXqS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSt3pySakisXiU8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNtyNtMpN0N3yMS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3ON0OtgOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSp99SdkXF78dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oSHBukFsdwYuQXJYCik
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0pBuQ8nWSjuSokFquFSoXuYkSFknXiUSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2qk81XqXTuaXk86FUS1XqXS3Ng
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0NN03y8dN8siSUCjkOy0t8dnoY