in other client
首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
 • 股权信息
 • 股本结构
 • 十大股东
 • 十大流通股东
 • 基金持股
 • 高管增减持
 • 股东人数
 • 限售解禁
 • 股票交易
 • 成交明细
 • 分价表
 • 大单统计
 • 大宗交易
 • 龙虎榜数据
 • 融资融券
 • 公司运作
 • 股东大会
 • 收入构成
 • 重大事项
 • 分红送配
 • 增发一览
 • 内部交易
 • IR活动记录
 • 财务数据
 • 业绩预告
 • 主要指标
 • 利润表
 • 资产负债表
 • 现金流量表
 • 所有者权益变动
 • 雪球选股器

东方明珠关于重大资产重组实施进展公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-12-13 18:28:14   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
东方明珠新媒体股份有限公司关于重大资产重组实施进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连...

东方明珠新媒体股份有限公司关于重大资产重组实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义:

? 上市公司指东方明珠新媒体股份有限公司(SH600637)。

? 本次重大资产重组指百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。

?东方明珠集团指上海东方明珠(集团)股份有限公司(SH600832)。

按照中国证监会核准文件要求及上市公司股东大会的授权,上市公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序、发行股份和支付现金购买标的资产的交割过户及非公开发行股份募集配套资金等重组交割事项(详见2015年6月16日上海证券交易所网站相关公告)。

截至目前,本次重大资产重组中吸收合并涉及的东方明珠集团资产过户(商标、对外股权投资及土地房屋过户)的相关进展情况如下:

1、商标过户进展情况

东方明珠集团名下的商标转让至上市公司,该项工作已经全部完成。

2、对外股权投资过户情况

东方明珠集团持有的对外股权投资过户至上市公司,该项工作已全部办理完毕。

3、土地房屋过户进展情况

东方明珠集团拥有土地使用权共9宗,总面积为137,934平方米;拥有房屋所有权共9处,建筑面积共计6,814.46平方米。截至目前,东方明珠集团原拥有的位于长宁区新华路街道71街坊35/2丘

的土地使用权属已变更至上市公司,其余土地及房屋的承继过户手续在持续推进中。

本公司将继续加紧推进上述资产过户工作,并将按相关规定及时公告实施进展情况。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司

2019年12月14日

沪房地长字(2011)第006551号


转载自: 600637股票 http://600637.h0.cn
Copyright © 东方明珠股票 600637股吧股票 东方明珠股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2qk81XqXTuaXk86FUS1XqXSS-MO30NhR-MhDNOG-6CF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9NMt9N5t9ttS1118iunqCnknkB6q8dCSMNtMONtON3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSYnSkBBICsquaVI6FVaFukoVMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSBT6FnBSPniBdSMNt0Ntt9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSYXIuSIBd7USMNtNNyty
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uPPu81ujYX68PTSFkiqXiUSkskauoXsSuaqidSMNMtNyM5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=aj8kCn68BXik8s6o8siSTqStpMgVt0NM8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9NMt0t5y33tS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3OttOM3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqnX6ikF786FUS1XqXSiuXhR-yhLtiuFWXiakWCBXk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSYXIuSIBd7USMNtNN0ty
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSYnSkBBICsquaVI6FVaFukoVMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=oknCFupppp8jY6U8IsM8s6oSHnkUwhO-yhDNh58-hO-0hDthLNhO-ghDyhDyhO-ghDO-h5O-hO-yhLV-hpN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nCjuBuQ1618s6oSunSdrSkz-O-nf-G-qEA-G-O-Ef-Pc-ye-V-stSN9MV2-kXY6FV4-XFYbkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSaXsnX6ikF7SiqaoPSMNt0NpNy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2QiQQQ8F6sqBS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=n1XnnuF8MWXa8Q7ESWSBfSSui8TkFkaXBudXYY8ssSyaayjkk3Np95aS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=U68QWXau6BVaY8Q7ESWSBfSS1118dukW7VF8s6oSWXau6St50p5NS2-dkouYuBBOG-uuiBO8-CsqOe-iODCBS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=n1XnnuF8MWXa8Q7ESWSBfSSn1XnnuF8s6oSty0dTPSBnknCBStM33M990tg5py00ty05
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqnX6ikF786FUS1XqXSknBXnXqXiakW6ou
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=n1XnnuF8MWXa8Q7ESWSBfSS111876CPXEE8s6oSWXau6BSjYksqokXYVj7VakaVyyp399Mt8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IF81XqXTuaXk86FUS1XqXSb-6FnkXYfhR-3h5pT6rCuOs6inuoT6FkXiu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BE8UkiPX8s6oSjuiEVkS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=n1XnnuF8MWXa8Q7ESWSfSSui8TkFkaXBudXYY8ssSTCFuOokQO0S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=kW8aooIFuu8Q7ES
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FCVFC8Iksuj66q8s6oSduYTSt0M39g999Mty3ttS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118Iksuj66q8s6oSduYTSt0M39g999Mty3ttS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=n1XnnuF8MWXa8Q7ESWSBfSSui8TkFkaXBudXYY8ssSBXBnuFBS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNMtNgt3N039N5S1118TXksqCnknkB6q8dCSBukFsdSYkjuYSquFuBun
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=n1XnnuF8MWXa8Q7ESWSBfSS111876CPXEE8s6oSWXau6BSokFXViCauVMMNtM90t8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSduS9t9pgpgSH-kYuinXikODXkis6OV-Lb-OV-b-O1uYs6ouOn6OBnCaX6OdkFa
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=n1XnnuF8MWXa8Q7ESWSBfSSn1XnnuF8s6oSH-c-V-O-e-2-J-O-LA-O-2-MSBnknCBStM93M33M0Ngp593y330
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9NMtyNyN9NpS1118iunqCnknkB6q8dCSMNt3OtMON3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nFVnF8Iksuj66q8s6oSduYTSt0M39g999Mty3ttS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=IkTT6Fi8ouSiYSTSjj1JkikY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=n1XnnuF8MWXa8Q7ESWSBfSSIkTaXU8s6oS3gN90SUF6CTVICsqXiUVd6FBuS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSkskauoXsS6nFqBSMNN5tMMp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BuQWXau6da8TF6SuiSsSkFkj
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=3QoknCFu8s6oSWXSBOsknSEESsnFStS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSYnSgN5SouFUXik8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118daFuka78QQQSunS3yy30tySiXqqXOkiaOXBkOUunOqXiq7OXiOnduOjkBuouin
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSnFSgN5SokiXnk8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FisYXTdCj8s6oSFCSWXau6Snknn66
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSR-6iFkaOx-kYOv-kaaXiUn6i
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqnX6ikF786FUS1XqXSChR-yhDO-BXW6UakWCBhR-9hL8-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXSb-XYkqkXi7B
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSYXIuSBnU7USMNtpttM0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSduStN0y0y3gS2-XBA-6WuBl-uOVOBXBO4-F6TuaOD7Oi6nOBnuTOjF6nduF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=rkEnCju8s6oSqkS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9N0t5MNtyNtS1118TXksqCnknkB6q8dCSMNtNONtOtMOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSqkSnkUSUXFYIFXuiaVuQTuFXuisuS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSYWStNgM5yytSx-6nOV-6CjYuO2-n6sqXiUBO8-66nP6j
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2TY81XqXTuaXk86FUS1XqXSZ-BuFqBuBOc-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=IkTT6Fi8ouSYWStgt3yptSskBnXiUOT6Fi6OouQXs6VTCujYkOXWkiikOIFuu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XoT6FiWXau6B8s6oSYnSWXau6BStN995000Sc-bkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSauSg9N3pptS4-kiUOjkiUOd6nnXuOUunBOjCqqkquOIFuu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118BuQdCjda8s6oSnFSWXau6SakisXiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSYnSg9N3pptS4-kiUOjkiUOd6nnXuOUunBOjCqqkquOIFuu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSYWSg9N3pptS4-kiUOjkiUOd6nnXuOUunBOjCqqkquOIFuu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nuuiQQQtp8s6oSjUSiXsduSJ-CBBXkiSjunnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSl-hR-3hDydqhR-3hDR-Yk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSl-uFXBXUk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSx-kiBOf-hR-3hDyooXq
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXSJ-kqnhR-yhD3OTkqkjCqkB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSkCn6o6jXYuSjCuYYSMNt5N0ty
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2qk81XqnX6ikF786FUS1XqXS2-uFjXk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSFCS990y93pSx-6Fi7OIkXFdkXFOYunBOICsqOj7OjXUOBnFkT6i
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSkCn6o6jXYuSa6aUuSMNt0N9M0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSTu6TYuSaqXPnSMNMNNp3N
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSkskauoXsSnos7USMNtgtNMM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSYXIuSIBd7USMNtNNpNt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=n1XnnuF8MWXa8Q7ESWSBfSSn1XnnuF8s6oSK-XYj66jBOs6YouqSBnknCBSt3My3053NMMNM303pNy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSLFCnuYCfJ-Coo
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9N0t5tp39y3S1118TXksqCnknkB6q8dCSMNtMOttONyOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSuiUXiuuFXiUSa6F6dSMNMNNgNg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSaXkYusnSnUFUPSMNt5N0tt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0NN03g8dN8siSi6nXsuOM0NyNt8dnoY