in other client
首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
 • 股权信息
 • 股本结构
 • 十大股东
 • 十大流通股东
 • 基金持股
 • 高管增减持
 • 股东人数
 • 限售解禁
 • 股票交易
 • 成交明细
 • 分价表
 • 大单统计
 • 大宗交易
 • 龙虎榜数据
 • 融资融券
 • 公司运作
 • 股东大会
 • 收入构成
 • 重大事项
 • 分红送配
 • 增发一览
 • 内部交易
 • IR活动记录
 • 财务数据
 • 业绩预告
 • 主要指标
 • 利润表
 • 资产负债表
 • 现金流量表
 • 所有者权益变动
 • 雪球选股器
飘红天下
飘红天下
发布于2021-06-09 11:04:02

再次声明我为什么还在这股!70元下来32元清仓(留有1000股做警示)亏了大约4百万

再次声明我为什么还在这股!70元下来32元清仓(留有1000股做警示)亏了大约4百万,我说的是在这股上亏了四百万,把前期多年的利润都亏光了,保住本金东山再起,在其他股已经挣回这4百万了,32元时候我就开始每天烧香诅咒这股永远跌!这妖塔配上那个王女妖人班子不可能有作为!连续烧香1年,终于得偿所愿,这股是不肯能有出头之日了的!醒醒吧各位!! 转载自: 600637股吧 http://600637.h0.cn
1292 阅读 0 评论 · 0
转发 收藏

全部评论(0

东方明珠分时图
同行业相关最新帖子
名称 最新 涨跌 换手 十日
浙江广厦 3.70 -2.63% 1.7 4.59
亚盛集团 3.18 10.04% 5 2.94
绿地控股 4.36 0.00% 0.2 6.62
潞安环能 11.93 -0.75% 1.1 8.16
平安银行 17.90 0.84% 0.4 16.65
神州B 0.17 13.33% 0.6 0.14
名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00
公司简介

公司名称:东方明珠

股票代码:sh600637

市场类型:主板

上市日期:日

所属行业:影视音像

所属地区:上海

公司全称:东方明珠新媒体股份有限公司

英文名称:Shanghai Oriental Pearl Group Co., Ltd.

公司简介:东方明珠公司拥有国内最大的多渠道视频集成与分发平台及丰富的文化娱乐消费资源,为用户提供丰富多元、特色鲜明的视频内容服务及一流的视频购物、文旅消费、影视剧及游戏等文娱产品,是上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司(SMG)旗下统一的产业平台和资...

注册资本:34.1亿

法人代表:王建军

总  经 理:徐辉

董      秘:嵇绯绯

公司网址:www.opg.cn

电子信箱:dongban@opg.cn

Copyright © 东方明珠股票 600637股吧股票 东方明珠股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSCqS0N9p5pSLIFXskiOv-XYaO2-uQOLIFXskiOBuQOdkFas6FuOF6CUd
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=kW8kW98Q7ESWSBfSSPT8QdkoBnuF8s6oSWXau6BSa6YYVBuQVNMVQdc-7x-X4-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FisYXTdCj8s6oSduStNp99yt3SDukCnXICYODkjuOV-FXYYuaOD7Ox-XBOD67IFXuiaO6iOR-ko
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=U68QWXau6BVaY8Q7ESWSfSSn1XnnuF8s6oST6Fi6nCFqBuQSBnknCBStt3pygN0py0NM990330
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118TXinuFuBn8IFSkYXsuF6jjkSFusunnuVs6oTkUi6iS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNMtNgt3N039N5S1118TXksqCnknkB6q8dCSBukFsdSYkjuYSquFuBun
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSduS3pp3ttNSc-nBOBCoouFOnXouOkiaOnuuiBO1kiikOICsqOkYYOak7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IFuujXUj66jBT6Fi8s6oSYnSuojuaSkz-O-nf-V-UyA-G-O-tl-Pw-tl-G-LtSA-kBsXWX6CBVR-6CUkFVR-dkFYuuVR-dkBuV8-CsqBVLVb-YCojuFVR-6sqbkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTluQsYlS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSLFCnuYCfl-kakUkBqkF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSBqSTSYXnnYu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nuuiQQQtp8s6oSduSnkUSH-XjFkn6FSjunnuFSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2YknXikVQQQVUXFYB8s6oSauSd6nOIFuuSXTgM0j0NgMgkgkgNgstItjtk9aM5M5SO-QnFk6FaXikF7VDFCiunnuVK-uBBXskVDkiUq6qVJ-usuXWuBVx-uFVl-6CndVJ-ukYVG-ukBuaVG-6VG-kBnuVx-uFVl-kibkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoThM33plBVs6sqS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=U68QWXau6BVaY8Q7ESWSBfSSn1XnnuF8s6oSXSBnknCBStM0N99p0pg9p33Mg5gg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSYnSTSd6nXu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=11181kiqduYTuF8s6oSqkS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FiUXWu8ouSunSy5300gNSx-6nOjXUOj66jBOsdCjj7Ouj6i7Oo6oOT6CiauaOj7OkOjXU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=U68QWXau6BVaY8Q7ESWSfSSFkTuIXYoB8iunSiCaXBnVBsuiuS33y98dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2YknXikVQQQVUXFYB8s6oSYWSd6nOIFuuSXTgM0j0NgMgkgkgNgstItjtk9aM5M5SO-QnFk6FaXikF7VDFCiunnuVK-uBBXskVDkiUq6qVJ-usuXWuBVx-uFVl-6CndVJ-ukYVG-ukBuaVG-6VG-kBnuVx-uFVl-kibkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoThM33plBVs6sqS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=U68QWXau6BVaY8Q7ESWSfSSo6nduFYuBB8s6oSDg9O-DgV-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSi7CU7SMNtpNpNg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0NN03g8dN8siSUCjkO0Np8dnoYvd6ou