in other client
首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
 • 股权信息
 • 股本结构
 • 十大股东
 • 十大流通股东
 • 基金持股
 • 高管增减持
 • 股东人数
 • 限售解禁
 • 股票交易
 • 成交明细
 • 分价表
 • 大单统计
 • 大宗交易
 • 龙虎榜数据
 • 融资融券
 • 公司运作
 • 股东大会
 • 收入构成
 • 重大事项
 • 分红送配
 • 增发一览
 • 内部交易
 • IR活动记录
 • 财务数据
 • 业绩预告
 • 主要指标
 • 利润表
 • 资产负债表
 • 现金流量表
 • 所有者权益变动
 • 雪球选股器
在我心
在我心
发布于2021-06-09 13:25:04

有人说回购期满后明珠会长,有人说分红后明珠会长,我说六月下旬会长!基本靠猜!!为

有人说 回购期满后明珠会长,有人说分红后明珠会长,我说六月下旬会长!基本靠猜!!为啥明珠一定要长呢?如今看来 未必!很可能会创新低!!! 转载自: 600637股吧 http://600637.h0.cn
1021 阅读 0 评论 · 0
转发 收藏

全部评论(0

东方明珠分时图
同行业相关最新帖子
名称 最新 涨跌 换手 十日
三一重工 25.59 2.61% 1.4 17.43
歌华有线 8.09 -1.22% 0.8 8.95
片仔癀 378.61 0.16% 1.3 150.86
平安银行 17.90 0.84% 0.4 16.65
银河生物 3.34 0.60% 2.4 2.41
新宝股份 20.58 2.69% 0.9 16.49
名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00
公司简介

公司名称:东方明珠

股票代码:sh600637

市场类型:主板

上市日期:日

所属行业:影视音像

所属地区:上海

公司全称:东方明珠新媒体股份有限公司

英文名称:Shanghai Oriental Pearl Group Co., Ltd.

公司简介:东方明珠公司拥有国内最大的多渠道视频集成与分发平台及丰富的文化娱乐消费资源,为用户提供丰富多元、特色鲜明的视频内容服务及一流的视频购物、文旅消费、影视剧及游戏等文娱产品,是上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司(SMG)旗下统一的产业平台和资...

注册资本:34.1亿

法人代表:王建军

总  经 理:徐辉

董      秘:嵇绯绯

公司网址:www.opg.cn

电子信箱:dongban@opg.cn

Copyright © 东方明珠股票 600637股吧股票 东方明珠股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSIFSBukFsdSqhR-9hDtBkJj67YCJYuEjX7ui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSauS35yNNgSG-uuiOjkj7BXnnuFOjkiUuaOIF6oOjudXiaOj7Od6nOaka
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=kW8kW98Q7ESq1ShO-9hDphD3hO-phL0hp0hO-0hpthp5hO-3h5thDO-hO-3h5thD8-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118qXi6o7WX8nWS1knsdS4-kEunsdXqOm-uUt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSTYSp3My3pgSV-7quOLBkOLqXFkOuknXiUO6CnOK-CYXkOLii
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSFCStNNtt0g3Sf-knCFkYOjCBn7OnkiiuaOjkjuOjkiUuaOkInuFOskBnXiU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSTu6TYuS1TTTYSMNtNNptM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FisYXTdCj8s6oSCqStN5gN59NSLK-OLTTYuUknuOLYuQXBOl-6iF6uOkiaOG-XIIki7OG-7YuFOUun
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FisYXTdCj8s6oSCqSTSo6osXq6TuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFSWSBfSS3XqB8FCSWXu1S9pyMS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFSWSfSSBkBXBk8FCSI6SXiI68TdTHXaw3Mytpt9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XoT6FiWXau6B8s6oSunSWXau6BStyttg0NtShO-9hD5hL9hO-9hD5hLLhO-9hDLhDLhO-yhL0hp0hO-yhpMh5R-hO-ghp9hDghO-9hDLhDL3b-VG-FkiBWuBnXnuVhO-phpph55hO-phpDhL8-hO-phpDhL8-VXBVokibkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTv3plBVjXUVBdkInVn6VndFCBnVnduVkiCBS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFSWSfSSkCuT6Fi68s6oSWXau6ST6FiCdkSokYXBdqkOBOokYuiqXoXOBXBqkoXOT6EXFCunOI6n6UFkICOp0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSduS3ttMMggS2-uQ7OjY6iauOT6FiBnkFOH-Xsn6FXkOH-kiiOUunBOduFOjXU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSs6oTCnuFS6TB7USMNtNNptM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BuQWXau6da8TF6SIFSnCjuSBuQ3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqnX6ikF786FUS1XqXSknBXoXuU6PCBXkB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSFCS7CFXVYCWVnFkXYuFVMyS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Bo6nFXo8FCS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiStyptSsIio8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSFCS90MgNgSn16VaCauBVdkFaV6iVnduVd6nVjY6iauVjXnsd8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiStgt5SsFkE78dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiS03NSYknXik8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSttptSU7i6VuQko8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqXTuaXk86FUS1XqXSR-XhR-yhLDFXsd6Oqkin6ikB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSFCSy3p30ppSl-kXaOICsqXiUOXiOYknuQOYXiUuFXuOkiaOdXUdOduuYB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FisYXTdCj8s6oSuiStN5gN59NSLK-OLTTYuUknuOLYuQXBOl-6iF6uOkiaOG-XIIki7OG-7YuFOUun
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nCjuBuQ1618s6oSIFSdrSkz-O-nf-G-qEA-G-O-Ql-V-qEl-G-w-9Sf-XsqXVx-CinuFhMR-VG-x-c-2-VLc-f-bkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XQQQ81XiS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=ui8o7nCjuB8Q7ESWSfSSskTFkiUuF8PTSEXTkiUSaunkXYO9p5gS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118jkXaC8s6oS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=a61iY6ka8oT3nCju8sYCjS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=uVduinkX86FU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nCjuBuQ1618s6oSjiSdrSkz-O-nf-G-qEA-G-O-Qf-G-c-tf-PO-QSf-u1V2-uiBknX6iBVVVBnCiiuFVb-XuVLYYXuVx-kEuV8-CsqBV2-dkiuVV-XuBuYbkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nCjuBuQ1618s6oSi6SdrSkz-O-nf-G-qEA-G-O-Qf-G-c-tf-PO-QSf-u1V2-uiBknX6iBVVVBnCiiuFVb-XuVLYYXuVx-kEuV8-CsqBV2-dkiuVV-XuBuYbkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSuiSg3pMgMSD66n7YXsX6CBOLo7ODF66quOUunBOkikYOFXTTua
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9NMt9N0MNyMS1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONMON0OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0pBuQ8nWSCqSokFquFSoXuYkSFknXiUSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSuYSBukFsdSqhR-9hDtBkJj67YCJYuEjX7ui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSYXIuS1TUPiSMNtNNptM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2ak81XqXTuaXk86FUS1XqXSv-XojYua6iVouBnuFBqkjuFiuOMNN5
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BuQWXau6da8TF6STnSnCjuSBuQ3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSO-YXQXF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9N5MNt5M339S1118TXksqCnknkB6q8dCSMNt3ONyOtgOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=TCFuY6YXVduinkX8Q7ESnuiqCCVi6VkikoCBCouVY6YXs6iVn6aaYuFs6iVkFnS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Bo6nFXo8FCSjFkiaS53t9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSTu6TYuSqiiBESMNtNNptM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8FCBnCju8o6iBnuFSWSBfSS1118FCBdaT6Fi68iunSBuqBSt0ptN0ST6Fi6Vq6iuoS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2au8T6FidCj8s6oSWXau6HswpM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSFCSTSnuFk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSYnSnkUSauuTndF6knS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSunSTSkoknCuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BuQWXau6da8TF6SiYSnCjuSBuQ3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FiUXWu8ouSnFSISBkFuuSTkUuSM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nFkiBYknua8QQQSuBSHBwjuICsq
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSptgS1dXnu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSsCYnCFuSFqj7USMNtMN5t3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nCjuBuQ1618s6oSnFSdrSkz-O-nf-G-qEA-G-O-El-El-Ne-V-LESc-VICsqVo7VUIbkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118skBdWXau6nCju8s6oSuBSgtgSFCjXk8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSauSp3ySa6UU78dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0NN03g8dN8siSUCjkO0N58dnoYHB6FnwMv6FauFj7