in other client
首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
 • 股权信息
 • 股本结构
 • 十大股东
 • 十大流通股东
 • 基金持股
 • 高管增减持
 • 股东人数
 • 限售解禁
 • 股票交易
 • 成交明细
 • 分价表
 • 大单统计
 • 大宗交易
 • 龙虎榜数据
 • 融资融券
 • 公司运作
 • 股东大会
 • 收入构成
 • 重大事项
 • 分红送配
 • 增发一览
 • 内部交易
 • IR活动记录
 • 财务数据
 • 业绩预告
 • 主要指标
 • 利润表
 • 资产负债表
 • 现金流量表
 • 所有者权益变动
 • 雪球选股器

*ST富控关于2020年第二次临时股东大会的延期公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-18 21:45:06   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
上海富控互动娱乐股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会的延期公告重要内容提示:? 会议延期后的召开时间:2020年3月24日一、 原股东大会有关情...

上海富控互动娱乐股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会的延期公告

重要内容提示:

? 会议延期后的召开时间:2020年3月24日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2020年3月23日

3. 原股东大会股权登记日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。股份类别

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600634*ST富控2020/3/16

二、 股东大会延期原因

2020年3月17日,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)收到上海证券交易所《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产

出售等有关事项的问询函》上证公函(2020)0246号(以下简称“《问询函》”),要求公司就《问询函》中所述相关问题作出回复并履行信批义务。公司收到函件后,高度重视,积极组织有关人员及中介机构对函件中提及的问题进行逐项落实与回复。鉴于上述回复工作难以促成,本次股东大会审议有关事项尚需公司结合函件回复进一步沟通及目前疫情特殊情况,经与各方充分讨论、审慎研究,公司决定将原定于2020年3月23日召开的2020年第二次临时股东大会延期至2020年3月24号召开,股权登记日及审议事项不变。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2020年3月24日 15 点 00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2020年3月24日

至2020年3月24日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2020年3月7日刊登的公告(公告编号:临2020-038)。

四、 其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通费请自理。

2、联系方式:

联系地址:上海市杨浦区国权路 39 号财富广场金座 4 层邮编:200433

联系人:冯治嘉、张梦华电 话:021-63288082传 真:021-63288083

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

2020年3月18日


转载自: 600634股票 http://600634.h0.cn
Copyright © *ST富控股票 600634股吧股票 *ST富控股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSFCStNytNNpSx-V-OVOb-6Fib-F6BOx-6Fi7OUXFYO1kquBOCTOduFOokiOn6OUun
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BE8UkiPX8s6oSknuiEkS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSduSy9g35pgSLiXoknuaOICnkikFXOICsqXiUOkiaOBCsqB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=TCFuY6YXVduinkX8Q7ESICYY7VCisuiB6FuaVY6YXs6iVTksqVW6YV3MS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSduSg5t05M9Sx-6nOnuuikUuOjkjuBOU6OsFkE7OUunnXiUOnduXFOTkFnM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2BuQWXau6da8TF6SuBSsSjXEkFFu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9N0t3N939t5S1118TXksqCnknkB6q8dCSMNt3ONpON3OkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQnCjudCj8s6oSFCSTSokQ
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSunSTSkBBJYXsq
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2qk81XqXTuaXk86FUS1XqXSf-6qXkOA-CoXkO0My
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=IkTT6Fi8ouSuiStMgtpgg9S2-i61OjCii7OkiaOuj6i7OFCjOTCBBXuBOnXYYOBrCXFn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118ndXBkW8s6oSuFF6F9N9
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2un81XqXTuaXk86FUS1XqXSDkFn6Y6ou6OJ-kBnFuYYX
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqnX6ikF786FUS1XqXSYkhR-yhDO-XiknhR-9hpgB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118T6FidCj8s6oS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSn1S90MgNgSn16VaCauBVdkFaV6iVnduVd6nVjY6iauVjXnsd8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0NN03g8dN8siS1uiOt3t3gMg8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSduS3gtM005SZ-FXBnuiO2-nu1kFnOO-ookOv-knB6iOf-S-V-O-Oc-iOx-V-Ol-S-2-G-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nCjuBuQ1618s6oSnFSdrSkz-O-nf-G-qEA-G-O-El-El-Ne-V-LESc-VICsqVo7VUIbkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nCjuBuQ1618s6oSdrSkz-O-nf-G-qEA-G-O-El-El-Ne-V-LESc-VICsqVo7VUIbkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSF6STSBokYYVTuiXB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSsiS90MgNgSn16VaCauBVdkFaV6iVnduVd6nVjY6iauVjXnsd8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqnX6ikF786FUS1XqXSZ-knuU6FXPkfb-uOqkYjk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSCqS95NgMM0Sx-XuFOUXjnOuBOiCiOuXiXUuOUuXYuOLCBBsdiXnnuOkCB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0pBuQ8nWSIFSokFquFSoXuYkSFknXiUSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2qk81XqXTuaXk86FUS1XqXSf-6qXkOA-CoXkO0My
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSTu6TYuSniiF7SMNtNNptM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSauStNgNp0gtS4-kn6FO9g
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSCqS99ppy09SR-R-OV-kiXBdOx-kFas6FuOtM0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0NN03g8dN8siS1ui8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kBBBuQVda8s6oSndSBuQVWXau6BSt3yt593gSc-VkjCBBuaVkiaVI6FsuaVo7VaFCUuaVBXBnuFVXiVIF6inV6IVduFVa6UV1dXYuVBdubkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoT
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt0N9NpttNyM3S1118iunqCnknkB6q8dCSMNNpONyOtyOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSF6StNgNp0gtS4-kn6FO9g
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=uVduinkX86FU
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSnFSt3tygp3NSV-kTdiuOkiaO6nduFOUXFYBOkFuOdkWXiUOkOjXUOICiOXiOndu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqnX6ikF786FUS1XqXSBCBXUXihR-9h5V-XP6ou
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSFCSBukFsdSiXTTuYJokBBkUu
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSduSg3pMgMSD66n7YXsX6CBOLo7ODF66quOUunBOkikYOFXTTua
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uVduinkX86FUS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uVduinkX86FUSHIOBukFsdwjjjB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118daFuka78QQQSYWSISo7JokXa
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSCqSpN0p9ttSXiaXkiO6FUkBoOjY61P6jOnXUdnOdkiaP6jOFCjjXiUOIXiUuFXiUOBrCXFnOBqXii7OTCBB7YXsqXiUOFXaXiUOa6UU7Bn7YuOuj6i7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSXiauQ8BdnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=kEVQQQ8s6oSduSokFquFSkqXFkSd6nnuBnSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSyMySjkjuB8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FiUXWu8ouSunSISBkFuuSTkUuSM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=11186YauFo6oBnCju8s6oSunSBnFXiUXa8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1XYY7T6Fi8s6oSuiSy9g35pgSLiXoknuaOICnkikFXOICsqXiUOkiaOBCsqB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=QjuuUnCju8s6oSauSnkUS1ujSjuBnSTkUuVtS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiS3MSs6YYuUu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0NN0398dN8siSi6nXsuO3yp0tM8dnoY