in other client
首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
 • 股权信息
 • 股本结构
 • 十大股东
 • 十大流通股东
 • 基金持股
 • 高管增减持
 • 股东人数
 • 限售解禁
 • 股票交易
 • 成交明细
 • 分价表
 • 大单统计
 • 大宗交易
 • 龙虎榜数据
 • 融资融券
 • 公司运作
 • 股东大会
 • 收入构成
 • 重大事项
 • 分红送配
 • 增发一览
 • 内部交易
 • IR活动记录
 • 财务数据
 • 业绩预告
 • 主要指标
 • 利润表
 • 资产负债表
 • 现金流量表
 • 所有者权益变动
 • 雪球选股器
海股沉浮
海股沉浮
发布于2021-06-11 09:02:54

昨晚做了一个梦,梦见富控今天开板了,几十万手的压单全部被秒杀!然后股价被牢牢的封

昨晚做了一个梦,梦见富控今天开板了,几十万手的压单全部被秒杀!然后股价被牢牢的封死了涨停板! 转载自: 600634股吧 http://600634.h0.cn
924 阅读 0 评论 · 0
转发 收藏

全部评论(0

*ST富控分时图
同行业相关最新帖子
名称 最新 涨跌 换手 十日
中国国航 6.90 -1.99% 0.3 9.16
凤凰传媒 6.48 -1.52% 0.2 7.51
光峰科技 33.65 7.96% 1.3 0.34
海思科 20.17 0.60% 0.4 20.81
新宝股份 20.58 2.69% 0.8 16.49
理邦仪器 12.91 1.41% 1.2 7.69
名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00
公司简介

公司名称:*ST富控

股票代码:sh600634

市场类型:主板

上市日期:日

所属行业:互联网

所属地区:上海

公司全称:上海富控互动娱乐股份有限公司

英文名称:Shanghai Fukong Interactive Entertainment Co.,Ltd

公司简介:*ST富控公司主营业务为游戏研发和运营,公司依托Jagex雄厚的客户基础、优质的客户服务、良好的市场口碑及敏锐的市场嗅觉,将公司发展成为国内领先、国际一流的集网络游戏产品研发及运营于一体的上市公司。公司通过进一步整合国内外行业内优质资源,进一步丰富游...

注册资本:5.8亿

法人代表:蔡云华

总  经 理:蔡云华

董      秘:王永建

公司网址:www.ifukong.cn

电子信箱:zpz@zpzchina.com

Copyright © *ST富控股票 600634股吧股票 *ST富控股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiS5p5SokBBkUu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=n1XnnuF8MWXa8Q7ESWSfSSndXBkW8s6oSWXau6S3t5M99S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSM9ptyySaXsqVdkFas6FuVoknCFuVo6oVBsFu1XiUVT6YkiaVt8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Yn81XqnX6ikF786FUS1XqXSA-Xn6C1ui
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSunSy3p30ppSl-kXaOICsqXiUOXiOYknuQOYXiUuFXuOkiaOdXUdOduuYB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNMtNgt3NytNNgS1118TXksqCnknkB6q8dCSBukFsdSYkjuYSx-6nuY8XiI6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSauSM9ptyySaXsqVdkFas6FuVoknCFuVo6oVBsFu1XiUVT6YkiaVt8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSsCYnCFuSFqj7USMNtMN0Mg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSF6SnkUSdaS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118U66UYunkUokikUuF8s6oSiB8dnoYHXaw4-G-l-Vv-R-l-yMv-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSCqSy3p30ppSl-kXaOICsqXiUOXiOYknuQOYXiUuFXuOkiaOdXUdOduuYB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSFCSM9ptyySaXsqVdkFas6FuVoknCFuVo6oVBsFu1XiUVT6YkiaVt8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118NNgoXYI8s6oSuiSyg5Sa6CjYu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118Xia7ouaXk86FU8CqSuiSksnX6iBSMNNySU5S
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2XEYuBXoaXT6Fi68s6oSnFSnkUSUXFYIFXuiaVuQTuFXuisuS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=nFkiBYknua8QQQSFCSHswhV-NhDthV-NhDyhV-NhDDhV-NhDNhV-NhD9hV-NhDO-hV-NhDV-hV-NhDV-hV-NhDN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt9N9Mtt0N3yyS1118TXksqCnknkB6q8dCSMNtMONyO3tOkFsdXWu8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSsCYnCFuSFqj7USMNtNN9tM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSYXIuSIBd7USMNtNN3t0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSduS0303t00S8-uokYuLUuinOLokEXiUOLBXkiO61iBOnduOjuBnOjFukBnBOXi
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=T6FiWXau6n6T8s6oSunSTSdkiaP6j
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=U68QWXau6BVaY8Q7ESWSBfSSd6nBs6Tu8nWSTuFXBs6TuSMMty
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQIXYoBnCju8s6oSFCStNNyp0gySe-YaOFuadukaOnkqXiUOsY6nduBO6II
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BuQsYXTBda8s6oSCqSTSndFuuSTkUuSt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0NN0398dN8siSUCjkOM3y38dnoY