in other client
首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
 • 股权信息
 • 股本结构
 • 十大股东
 • 十大流通股东
 • 基金持股
 • 高管增减持
 • 股东人数
 • 限售解禁
 • 股票交易
 • 成交明细
 • 分价表
 • 大单统计
 • 大宗交易
 • 龙虎榜数据
 • 融资融券
 • 公司运作
 • 股东大会
 • 收入构成
 • 重大事项
 • 分红送配
 • 增发一览
 • 内部交易
 • IR活动记录
 • 财务数据
 • 业绩预告
 • 主要指标
 • 利润表
 • 资产负债表
 • 现金流量表
 • 所有者权益变动
 • 雪球选股器
买卖点
买卖点
发布于2021-07-16 10:12:06

人民网评论“远离垃圾股”。哈哈,这是我看过最大的笑话,你在说你自己吗?人民网的对

人民网评论“远离垃圾股”。哈哈,这是我看过最大的笑话,你在说你自己吗?人民网的对股市社评就想说自己。混吃等死的人民网,有前途汇报投资者?截止目前为止,看不出有任何想要提振投资者信心的行为其鼓吹的价值投资,就像一记耳光,扇在人民网自己脸上。疼吗?反正皮也厚,而且东方财富也不一定让发 转载自: 603000股吧 http://603000.h0.cn
1006 阅读 0 评论 · 0
转发 收藏

全部评论(0

人民网分时图
同行业相关最新帖子
名称 最新 涨跌 换手 十日
上海物贸 8.77 -1.24% 0.2 10.18
光大银行 3.36 -0.30% 0.2 4.32
平安银行 17.42 -1.47% 0.7 16.63
中光防雷 10.07 -2.23% 1.2 12.23
中辰股份 12.42 -7.45% 20.5 12.65
名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00
公司简介

公司名称:人民网

股票代码:sh603000

市场类型:主板

上市日期:日

所属行业:互联网

所属地区:北京

公司全称:人民网股份有限公司

英文名称:People.cn Co.,Ltd

公司简介:人民网公司是由人民日报社控股的传媒文化上市公司,也是国际互联网上较大的综合性网络媒体之一。公司从事的主要业务包括广告及宣传服务、移动增值业务、信息服务、技术服务。人民网除中文版本外,还拥有7种少数民族语言及9种外文版本,作为国家重点新闻网站的排头...

注册资本:11.1亿

法人代表:叶蓁蓁

总  经 理:叶蓁蓁

董      秘:刘红

公司网址:www.people.cn

电子信箱:ir@people.cn

Copyright © 人民网股票 603000股吧股票 人民网股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSBdXqkSMNtNN5Np
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-NhpNhV-NhDDhV-NhDNhV-th5NhV-NhDLhV-NhDO-hV-NhDV-GOhV-NhLthV-NhDyhV-NhDthV-NhDNhV-th5thV-th5MhV-th5R-hV-th58-hV-NhDV-vsXnuOFuIVO0kgspgk55Mg5p5tpOgVt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSYXIuSXiBd6SMNNptMMp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSnFkXiSBXjnaSMNt3NpMN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=au8kW98Q7EXoU98BkUks8XiI6
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2uPPu81ujYX68PTSFkiqXiUSdukYndskFuSuqiq7SMNtNNgtN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2FC8o81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-Nhp3hV-NhDV-hV-NhDyhV-NhDpOhV-Nhp8-hV-NhDO-hV-NhDR-hV-NhD8-hV-NhDyhV-NhDpOhV-NhpR-hV-NhDDhV-NhDNhV-NhD9hV-th55hV-NhD5hV-NhDpvsXnuOFuIVOIIMatjtasy3aNs0sOpV3
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=uB8kW98Q7EXoU98BkUks8XiI6SWSBfSSiU6XBk68WiSndu6Va6iUVBCVqXuiSnXiVi6iUVnF6iUViUk7SquVjXuiVndkXVBkoVB6VjuVUkXVnF6iUVndkiUVok7VM0t3Ny8dno
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=PT8kW98BTksuSWSBfSS11183UTPXEE8s6S111V3UTPXEEVssVBuQVoooVQQQV3UVdnoY18dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=FC8kW98Q7ESq1SkCUdnakCUdnuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSjCBXiuBBSok7UBSMNMNN9tN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSsCYnCFuSBUodBSMNt5NMtN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21118YkBn8IoSCBuFSb-kFkYusnXsSYXjFkF7SoCBXsSDXjX6SOSA-XUdnBT6CnJx-6YY61HkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTwbkoTlkoTw
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=QQQda8TF6SFCSy39Myp5SDFXnXBdVBnCauinBVa6oXiknuVnuksduFVkInuFVsYkBB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=BdkiQXWXau68s6oSsiSkSs6inuinSMNtpNMNMUsW8-syw-F
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8jui6ijYqa8Q7ESkTXSBT6nBSt5tg3HTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2k8jui6ijYqa8Q7ESkTXSBT6nBSt5tg9HTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=k8BdCqFX7kpN8s6oSkTXSBT6nBS3Mp9NMHTwt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2kBBBuQVda8s6oSnFSBuQVWXau6BSt3yt593gSc-VkjCBBuaVkiaVI6FsuaVo7VaFCUuaVBXBnuFVXiVIF6inV6IVduFVa6UV1dXYuVBdubkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoTlkoThM33plBVBYuuTXiU8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=PT8kW98BTksuSWSBfSSBTkiqjkiU8s6oS91QyISWXau6ST6Fi
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Cq81XqXTuaXk86FUS1XqXShV-Nhp9hV-NhDyhV-th5thV-th58-hV-th5MhV-NhDLhV-NhDO-hV-NhDMhV-NhDNOhV-th5thV-NhD5hV-th5thV-th5MhV-NhDyhV-NhDR-hV-NhDNOhV-th5ghV-NhD5hV-th5thV-NhDDhV-NhDyhV-NhDV-hV-NhDV-hV-th58-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5N9tyN53g3NS1118nFkiBIuFokFqn8XnSTF6BT6FnSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuwM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2QdkoBnuFt8auBXSWXau6BSBYCnn7VkFo7V1XIuVsduknBV6iVduFVokiVQdJ-A-S-DZ-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSTnSsdkiiuYS6FUXk
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2PXEEjCiquF8s6oSIkSsdkiiuYS6FU7
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5tNMNNyttM9SskkViun16Fq86FUSkFsdXWuBSy3gg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2YkUui8iCStppNfttygvb-tN
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSTu6TYuSniBqPSMNt3tNMp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=uB8kW98Q7EXoU98BkUks8XiI6SWSBfSS1118uqq6IXYo8aqSBd6FnYXBnSIXYoSi6nuFVIFkVqkuYauFuiS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSI66aSMNttttNy
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2jQF81XqXTuaXk86FUS1XqXS9OhV-MhDDhV-NhDNhV-th5NhV-th5DhV-NhDV-O0
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118BuQdCjda8s6oSndSWXau6BSBCFTFXBuSTkUuSM8dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2iY81XqXTuaXk86FUS1SXiauQ8TdTHnXnYuwA-XPBnOWkiOTuFB6iuiO6WuFYuauiOXiOtpppbkoTlksnX6iwuaXnbkoTlBusnX6iwt59vyOokkFn
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118MtdCj8s6oSXnSWXau6BSB1kYY61BSTkUuS38dnoY
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2IPPI81ujYX68PTSFkiqXiUS1qiInSMNtMtNNt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5Ngt0NNM933S1118nFkiBIuFokFqn8TnSCiUuqYkFnSjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuF
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=n1XnnuF8MWXa8Q7ES
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSiknCFuSBqjEqSMNNpNyNg
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2nduBkCFCB81ujYX68PTSFkiqXiUS1FCUPSMNMtN9Mt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=211181ujYX68PTSFkiqXiUSs6oTCnuFSin1q7SMNtyNptt
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=1118kiXouVnCju8T1SWSfSSiXPXuF6VWXu18s6oSuF6VkiXouS3kiXouVNtV9NS
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBFSBukFsdSHrwFCEiub6wtbTw0vsknuU6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=21uj8kFsdXWu86FUS1ujSMNt5NMtyN0939NS1118nFkiBIuFokFqn8TYSPkiVYuW7SjuFknuFIXFouiCujuFBXsdnSjuFknuFHTkUuwM
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBFSBukFsdSHrwFCBXkiJakaa7b6wtbTw9vsknuU6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=2Cq81XqXTuaXk86FUS1XqXSpOhV-NhDDhV-NhD5hV-NhD8-hV-NhDV-hV-th58-
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=QQQda8TF6SCqSnCjuSoXBnFuBBSTkUuSp
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0T6Fi8ouSBFSBukFsdSHrwFCjXJduPEuYb6wtbTw9vsknuU6FXuB
Better site: ProxyBot webproxy https://proxybot.cc/b?q=0N3NNN8dN8siSUCjkOt35g8dnoY